2013/5/14

چت انگلیسی

تا به حال با یک ربات چت کردید؟

با نوشتن در کادر زیر می توانید با ربات سلام زبان بصورت مکتوب و به زبان انگلیسی چت کنید.

 

شروع کنید.

مثلا بنویسید Hi

Salamzaban's Robot

Salamzaban’s Robot