پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تقصیر چیزی را به گردن سرنوشت انداختن

مکالمه انگلیسی با موضوع تقصیر چیزی را به گردن سرنوشت انداختن

Blaming something on fate or destiny

Blaming something on fate or destiny

It was destiny.
It was destined to happen.
It’s your fate.
It was fated to happen.
It’s fate.
It’s in the cards.
It’s in the stars.
It’s the cruel hand of fate.
That’s karma.
It’s God’s will.
It’s all in God’s plan.
It was meant to be.
Que sera,sera.(Spanish)
=Whatever will be ,will be.
What will be, will be.
Whatever will be, will be.
Don’t fight it.
You cant fight it.
You can’t fight City Hall.
There’s nothing you can do about it.
You have to play the hand life deals you.
You’ve got to play the hand you’re dealt.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929