پرش به محتوا
خانه » آموزش رنگها به انگلیسی

آموزش رنگها به انگلیسی

Colors-Color-paint

 1 درس صد و بیست و شش سطح

آموزش رنگها به انگلیسی

Colors :: Colors-آموزش رنگها به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

Colors

Red-Color-paint

Red

Green-Color-paint
Green

Purple-Color-paint
Purple

Blue-Color-paint
Blue

Yellow-Color-paint
Yellow

Indigo-Color-paint
Indigo

Orange-Color-paint
Orange

Black-Color-paint
Black

White-Color-paint
White

Ivory-Color-paint
Ivory

Pink-Color-paint
Pink

Ruby-Color-paint
Ruby

Gold-Color-paint
Gold

Olive-Color-paint
Olive

Coffee-Color-paint
Coffee

Brown-Color-paint
Brown

Chocolate-Color-paint
Chocolate

Buff-Color-paint
Buff

Silver-Color-paint
Silver

Gray-Color-paint
Gray

Emerald-Color-paint
Emerald

Rose-Color-paint
Rose

Slate-Color-paint
Slate

Lavender-Color-paint
Lavender

Bronze-Color-paint
Bronze

Copper-Color-paint
Copper

Maroon-Color-paint
Maroon

Khaki-Color-paint
Khaki

Chestnut-Color-paint
Chestnut

Tan-Color-paint
Tan

Turquoise-Color-paint
Turquoise

Beige-Color-paint
Beige

Rainbow-Color-paint
Rainbow


Spectrum

Camouflage-Color-paint
Camouflage