پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع هشدار دادن به کسی که چیزی را از شما قرض گرفته

مکالمه انگلیسی با موضوع هشدار دادن به کسی که چیزی را از شما قرض گرفته

Giving instructions to someone you’ve lent something to

Giving instructions to someone you’ve lent something to
Take care of it.
Take good care of it.
I’m trusting you to take good care of it.
Keep an eye on it.
Guard it with your life.
Don’t let it out of your sight.
I want this back.
I want it back in one piece.
In one piece=unbroken ;unharmed
Bring it back in one piece.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929