پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وانکش به یک رفتار آزاردهنده

مکالمه انگلیسی با موضوع وانکش به یک رفتار آزاردهنده

When someone is being annoying

When someone is being annoying
 
 
Would you stop that?
Could you please stop doing that?
You are really trying my patience.
 That’s really annoying.
 That’s really irritating.
That’s driving me nuts! (slang)
 That’s making me crazy! (informal)
That’s really bothersome.
That’s really bothering me.
 That’s really bugging me. (slang)
hugging = bothering
That’s getting on my nerves.(idiomatic)
getting on my nerves=annoying me
That’s grating on my nerves.
grating on my nerves = irritating me

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929