پرش به محتوا
خانه » مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما متوجه صحبتی که شده نمی شوید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما متوجه صحبتی که شده نمی شوید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما متوجه صحبتی که شده نمی شوید

When you do not understand what was said

When you do not understand what was said
Pardon me?
Excuse me?
Again.(please).
I’m sorry?
I’m sorry. I missed that.
Missed  that = failed to hear what was said
 I didn’t quite get that.
to get that = to hear or understand what was said
What did you say?
 I’m sorry. What?
 What?
What was that?
Come again. (folksy)
 Huh? (informal or rude)
Could you please repeat yourself?
 Could you please repeat that?