پرش به محتوا

افعال کمکی auxiliary verbs

افعال کمکی auxiliary verbs

فعل کلمه ایست که نشان دهنده کار انجام شده یا یک رویداد یا یک حالت است.

فعل اصلی ترین بخش یک جمله می باشد.

افعال بر دو دسته کلی تقسیم می شوند: افعال اصلی (main verbs) و افعال کمکی (auxiliary verbs)


افعال اصلی (main verbs)

مانند go, get, come, write, become, ……

افعال اصلی بخش بسیار بزرگی از افعال را تشکیل می دهند.

تعداد آنها بسیار زیاد است و با گذشت زمان و وسیع تر شدن زبان به تعداد آنها هر روز اضافه می شود.

این افعال به تنهایی نمی توانند سوالی یا منفی شوند.

آنها برای سوالی یا منفی شدن به افعال کمکی احتیاج دارند.

افعال اصلی به دو دسته تقسیم می شوند:

regular verbs  و irregular verbs

regular verbs: افعالی که برای تبدیل شدن به زمان گذشته از قانون ویژه ایی پیروی می کنند و d یا ed  می گیرند.

irregular verbs: افعالی که برای تبدیل شدن به زمان گذشته از قانون ویژه ایی پیروی نمی کنند.


افعال کمکی (auxiliary/helping verbs)

افعال کمکی auxiliary verbs

افعال کمکی به فعل اصلی کمک می کنند سوالی یا منفی شود و یا زمان، وجه و حالت خاصی را به خود بگیرد.

تعداد افعال کمکی محدود است و هرگز تعداد آنها زیادتر نمی شود.

افعال کمکی برای منفی یا سوالی کردن به کمک هیچ فعل دیگری نیاز ندارند و خود به تنهایی می توانند این کار را انجام دهند.

افعال کمکی هم می توانند به تنهایی در جمله بکار روند و هم همراه افعال اصلی.

افعال کمکی به دو دسته تقسیم می شوند:

primary verbs  و  modals

primary verbs : 

زمان حال: am/ is/ are, do/does, have/has

زمان گذشته: was/were, had

modals

can, could

may, might

will, would

shall, should

must, need, dare

ought , used to

افعال modal و primary از نظر نحوه بکار رفتن در جمله و سوالی کردن و منفی کردن کاملا شبیه به هم عمل می کنند.


List of auxiliary verbs

be (am, are, is, was, were, being),
can,
could,
do (did, does, doing),
have (had, has, having),
may,
might,
must,
shall,
should,
will,
would

example:

Jessica is taking John to the airport.
If he doesn’t arrive on time, he’ll have to take a later flight.
Unfortunately, our dinner has been eaten by the dog.
I have purchased a new pair of shoes to replace the ones that were lost in my luggage.
We hope you don’t have an accident on your way to school.
She was baking a pie for dessert.
Dad has been working hard all day.
The bed was made as soon as I got up.
Sarah doesn’t ski or roller skate.
Did Matthew bring coffee?

جسیکا جان را به فرودگاه می برد.
اگر او به موقع نرسد ، مجبور است پرواز بعدی را بگیرد.
متأسفانه شام ما توسط سگ خورده شده است.
یک جفت کفش جدید را برای جایگزین کردن آنهایی که در چمدان هایم گم شده اند خریداری کرده ام.
ما امیدواریم که در راه مدرسه حادثه ای برای شما رخ ندهد.
او در حال پختن یک پای برای دسر بود.
پدر تمام روز زحمت کشیده است.
تخت به محض بیدار شدن من مرتب شد.
سارا اسکی و یا رولر اسکیت بازی نمی کند.
آیا متیو قهوه آورد؟


شما می تواتید در نحوه کاربرد افعال کمکی auxiliary verbs را در مکالمه های زیر ملاحظه بفرمایید.

Auxiliary Verb Exercises

Fill in the blank with the correct auxiliary verb from the choices presented:

What ________________ the boys doing when you last saw them? (was, were, are, did, been)
Sara ________________ always wanted to try skydiving. (was, doesn’t, has, is, have)
Where __________________ you go on your summer vacation? (were, been, are, did, does)
Why do you think he __________ call you like he said he would? (didn’t, is, hasn’t, has been, have)
Niki _____________ going to be upset when she hears what happened. (will, don’t, is, didn’t, has)
John _____________ want to go to the movies; he wants to stay home instead. (doesn’t, isn’t, wasn’t, hasn’t, was not)
we _________________ appreciate her jokes. They weren’t funny. (did, have, been, didn’t, haven’t)
I really like fish but I _______________ care for meat. (weren’t, been, don’t, is, was)
Where _____________ you going when I saw you last night? (were, was, is, do, did)
Ali ________________ called yet; he’s late as usual. (are, were, has, hasn’t, wouldn’t)


Answers: 1 – were, 2 – has, 3 – did, 4 – didn’t, 5 – is, 6 – doesn’t, 7 – didn’t, 8 – don’t, 9 – were, 10 – hasn’t

 

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929