پرش به محتوا

جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی

جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی
گاهی جمله ای بیان می شود و شخص دیگر می گوید مثلاً “فلانی هم همینطور” برای بیان “فلانی هم همینطور” در زبان انگلیسی اگر جمله اصلی منفی باشد بعد از (neither)، مثبت فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد، بعد از (so) همان فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی فعل کمکی نداشته باشد چنانچه زمان حال ساده باشد از (so do) و اگر زمان گذشته باشد از (so did) استفاده می شود.
بطور کلی (neither) وقتی اضافه می شود که جمله اصلی منفی باشد و (so) وقتی بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد و عکس مطالب فوق صحیح است.
تمرین:
She is going to the mosque and ….
a- neither am I.
b- so I am.
c- so am I.
d- so do I
mosque

یادآوری:
در زبان انگلیسی بطریق دیگری نیز می توان رابطه ی “فلانی هم همینطور” را نوشت.
اگر جمله اصلی منفی باشد می توان بعد از همان منفی فعل کمکی either به کار برد و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد بعد از فعل کمکی too بکار می رود و برای زمان حال do too و اگر زمان گذشته باشد از did too استفاده می شود.

بطور کلی either وقتی در جمله بکار می رود که جمله اصلی منفی باشد و too وقتی در آخر جمله بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد.

تمرین:

You will not enjoy and my son….

 

a- does either.
b- doesn’t either.
c- will either.
d- won’t either.

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار می گیرد.

I speak Persian and so does my mother.
I speak Persian and my mother does too.
Her plants don’t look very good and neither do mine.
Ali can write English and so can his sister.

You don’t speak Japanese and I don’t either.
You don’t speak Japanese and neither do I.
They can’t understand a word of it and neither can I.
I don’t want to leave and they don’t either.
I like swimming and Nader does too.

Average people are fascinated by twins, and so are scientists.
I’ve always felt lonely and so has my neighbor.
I should do it now and so should she.
He didn’t remember and neither did I.
I hadn’t been to New York before neither has Jane.
My dad is happy and so is my mom.
They take bus to work and so do I.

I’ve always felt like something was missing from my life and so does she.
We often work late and you do too.
Students don’t like homework and neither does the teacher.
The cat doesn’t sleep outside and the dog doesn’t either.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929