پرش به محتوا

درس پانزدهم

(1)

China Criticizes US, Japan, Australia for ‘Fanning’ Tensions
China Criticizes US, Japan, Australia for ‘Fanning’ Tensions
Fan
Fan

(2)

Foreign trade exceeds $ 28bn
Foreign trade exceeds $ 28bn
EXCEED = pass
EXCEED = pass
EXCEED = pass
EXCEED = pass
EXCEED = pass
EXCEED = pass

(3)

Iran’s Next Presidential Election Slated for May 19, 2017
Iran’s Next Presidential Election Slated for May 19, 2017
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.
slate=schedule; plan.

(4)

Trump Overtakes Clinton in US Presidential Race, Poll Shows
Trump Overtakes Clinton in US Presidential Race, Poll Shows
Overtake
Overtake

(5)

Cabinet holds weekly session
Cabinet holds weekly session

(6)

China slams US, Japan, Australia for ‘fanning tensions
China slams US, Japan, Australia for ‘fanning tensions

(7)

Researchers apply nanotech. to reinforce welding joints
Researchers apply nanotech. to reinforce welding joints

reinforce =strengthen,fortif

 

reinforce =strengthen,fortif

 

 


(8)

Turkey Orders Detention of 47 More Journalists: Government Official
Turkey Orders Detention of 47 More Journalists: Government Official
Detention
Detention
Detention
Detention

(9)

Gunmen in Armenia Take Paramedics Hostage
Gunmen in Armenia Take Paramedics Hostage

مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

97=91+6
97=91+6

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929