پرش به محتوا

زمان آینده استمراری در انگلیسی

زمان آینده استمراری نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان معین در حال انجام خواهد بود. future9 -زمان آینده استمراری در انگلیسی
معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های زیر بکار می رود:
At this time, tomorrow, next month, next week

 

طرز ساختن آینده استمراری

این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

I will be going –

منفی سوالی کردن آینده استمراری

 

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.

مثال هایی با زمان آینده استمراری

You will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?

You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.

I will be watching TV when she arrives tonight.

I will be waiting for you when your bus arrives.

He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

.دیگر زمان ها در زبان انگلیسی را بر روی سایت مطالعه نمایید

می توانید سطح زبان خود را بر روی سایت سلام زبان بصورت آنلاین تعیین کنید. آزمون آنلاین تعیین سطح

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929