پرش به محتوا

زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)

زمان آینده کامل استمراری را چگونه باید بسازیم؟ ساختار این زبان چیست؟ در ادامه متن درباره آن و نحوه ساخت و کاربرد زمان آینده کامل استمراری مطالعه می کنیم.

زمان آینده کامل استمراری

( Future Perfect Continuous /Progressive)

زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)

زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)

ما از این زمان هنگامی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم تا زمان خاصی در آینده یک کار در حال انجام خواهید بود.

مثلا

By the year 2030, people will have been using Salamzaban.com for 24 years.

تا سال 2030، بیست و چهارسال خواهد بود که مردم از سلام زبان استفاده می کنند.

 At 10 o’clock I will have been working for 5 hours.
تا ساعت 10 پنج ساعت خواهد شد که من در حال کار هستم

I will have been working here for ten years next week.

هفته دیگر ده سال می شود که من در اینجا در حال کار هستم

زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)

 

طرز ساختن آینده کامل استمراری:

این زمان به دو شکل ساخته می شود: با “will” و یا با “Be going to”
[will have been + present participle]
You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
[am/is/are + going to have been + present participle]
You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

 زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)

طرز منفی سوالی کردن آینده کامل استمراری:

با اضافه کردن not به will و یا (am/is/are) جمله منفی می شود و با آوردن آنها به اول جمله، جمله ما سوالی می شود.
 

تذکر:

علامت مشخصه این زمان در اینگلیسی این است که قبل از قید زمان آینده حرف اضافه by
و قبل از طول مدت انجام کار حرف اضافه for به کار می رود.

By the year 2053, man will have been flying for 300 years.
By the time they arrive, we will have been waiting for 4 hours!
John will have been studying for 6 years by the time he finishes his exam.

این زمان معمولا اصطلاح
by the time
را که به معنی
before that time
هست را دارد

 

نکته:

این افعال در زبان انگلیسی نمی توانند ing بگیرند بنابراین هرگز به صورت زمان استمراری بکار نمی روند!

 

know     understand     owe     possess     be
have*     belong     contain     equal     resemble
tend     perceive     suppose     believe     decide
conclude     prefer     love     like     seem

* have به معنای مالکیت

I have a car

بنابراین به جای آینده کامل استمراری آن ها را در آینده کامل بکار می بریم

By the time I retire in 2025, I will have been knowing you for 36 years.
By the time I retire in 2025, I will have known you for 36 years.

:نکته

بعضی از افعال هم در هر دو زمان آینده کامل استمراری و آینده کامل یک معنا دارند

progressive     By 2010, I will have been living in San Francisco for 20 years.

same meaning

future perfect     By 2010, I will have lived in San Francisco for 20 years.

Examples:

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
How long will you have been studying when you graduate?
We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
B: No, I will not have been living here that long.

 

تا زمان رسیدن توماس، بیش از یک ساعت خواهد شد که آنها مشغول صحبتند.
او قصد دارد سه سال در آن شرکت کار کند تا وقتی که سرانجام بسته شود.
جیمز در زمان عزیمت به آسیا بیش از یک سال در دانشگاه مشغول تدریس خواهد بود.
وقتی فارغ التحصیل می شوید چه مدت تحصیل می کنید؟
ما می خواهیم تا وقتی به آنجورج می رسیم، بیش از سه روز مستقیم رانندگی کنیم.
الف: وقتی دوره انگلیسی خود را تمام می کنید ، بیش از یک سال در نیوزیلند زندگی می کنید؟
ب: نه ، من مدت زیادی اینجا زندگی نخواهم کرد.

 

 

 

اگر نیاز به یادگیری افعال بی قاعده دارید آن را روی سایت سلام زبان می توانید مطالعه کنید.

برای استفاده از سایت نرم افزار موبایل آموزش زبان انگلیسی سلام زبان را پیشنهاد می کنیم.

لیست انواع زمان های انگلیسی سلام زبان را مطالعه نمایید.

 

 

این متن در تاریخ 25 بهمن 98 توسط مشاور سلام ویرایش شد.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929