پرش به محتوا

زمان آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل در انگلیسی
این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد
معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط
after- before- when – by
همراه با زمان حال به کار می روند.
future8 -زمان آینده کامل در انگلیسی
I will have done it before six o’clock.
من این کار را قبل از ساعت شش انجام داده ام.

طرز ساختن آینده کامل

این زمان با آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید
– I will have done.
– You will have seen
– من انجام خواهم داد
– تو خواهید دید

 

 • I will have finished this book
 • You will have studied the English tenses
 • She will have cooked dinner
 • He will have arrived
 • We will have met Julie
 • It will have stopped raining
 • They will have left Japan

من این کتاب را تمام کرده ام
شما زمانهای انگلیسی را مطالعه کرده اید
او شام پخته شده است
او خواهد رسید
با جولی ملاقات خواهیم کرد
این باران متوقف خواهد شد
آنها ژاپن را ترک کرده اند

شکل منفی سوالی

زمان آینده کامل با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی می شود و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.

 • I will not have finished this book
 • You will not have studied the English tenses
 • She will not have cooked dinner
 • He will not have arrived
 • We will not have met Julie
 • It will not have stopped raining
 • They will not have left Japan

من این کتاب را تمام نکرده ام
شما زمانهای انگلیسی را مطالعه نخواهید کرد
او شام نخواهد پخت
او نخواهد رسید
با جولی ملاقات نخواهیم کرد
باران نمی بارد
آنها ژاپن را ترک نخواهند کرد

 • will I have finished writing this book?
 • will you have studied all the English verb tenses?
 • will she have graduated?
 • will he have got married?
 • will it have got colder?
 • will we have met your boyfriend?
 • will they have left their jobs?
 • When willI have finished writing this book?
 • Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow?
 • When will she have been here three weeks?
 • Why will he have gotmarried before June?
 • Why will it have gotcolder by May?
 • How will we have met your boyfriend by tonight?
 • When willthey have lefttheir jobs?

 

این متن در تاریخ 25 بهمن 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929