پرش به محتوا

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

درباره زمان حال کامل استمراری در انگلیسی با معنی و مثال ها و جملات متعدد در این یادداشت آموزش داده می شود. یکی از زمان های بسیار مهم در مکالمه زبان انگلیسی است. این آموزش بصورت کاربردی است.

Present Perfect Progressive

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی
فاعل+ have/has + been+ فعل + ing + مفعول
برای اینکه مفهوم زمان حال کامل استمراری را درک کنیم ابتدا باید درک درستی از زمان حال کامل داشته باشیم.
وقتی در صحبتهای مان می خواهیم بگوییم کاری از زمان گذشته شروع شده و تا اکنون ادامه دارد از زمان حال کامل استفاده می کنیم. حال وقتی بخواهیم بر آن مدت زمان سپری شده تاکید کنیم از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم.
پس همه چیز به نیت من بستگی دارد!
من منتظر تو بوده ام.
I have waited for you
من ده سال است که منتظر تو بوده ام. (تاکید بر زمان!)
I have been waiting for you
پس زمان حال کامل و حال کامل استمراری برای نشان دادن کاری که در گذشته به کار رفته و تا الان ادامه دارد بکار می روند خیلی تفاوتی با هم ندارند فقط هر وقت خواستیم بر مدت زمان تاکید بیشتری کنیم از حال کامل استمراری استفاده می کنیم. به همین سادگی!
این قیدهای زمان معمولا برای حال کامل استمراری بکار می روند:
 “For five minutes,” “for two weeks,” and “since Tuesday”

: مثال برای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

I have been living here since 1983
یعنی زندگی کردن من اینجا از سال 1362 شروع شده و تا زمان حال ادامه داشنه و هنوز هم ادامه دارد
I have been watching TV.

It has been snowing all day, and the streets are too wet to go out now.

یعنی در یک زمان نامعینی امروز برف شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.

We have been teaching English on salamzaban.com since 2006.

یعنی از سال 1384 در سایت سلام زبان انگلیسی تدریس کردیم و این کار هنوز هم ادامه دارد.
– He is lying on the floor now.حال استمراری
– He has been lying there for two hours.حال کامل استمراری

طرز ساختن حال کامل استمراری:

این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.

They have been talking for the last hour.
She has been working at that company for three years.
What have you been doing for the last 30 minutes?
James has been teaching at the university since June.
We have been waiting here for over two hours!
Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days?

آنها برای آخرین ساعت صحبت کرده اند.
او سه سال است که در آن شرکت مشغول به کار است.
30 دقیقه آخر مشغول انجام چه کاری هستید؟
جیمز از ژوئن در دانشگاه دارد تدریس می کند.
ما بیش از دو ساعت در اینجا منتظر هستیم!
چرا نانسی سه روز گذشته داروی خود را مصرف نکرده است؟

نکته درباره زمان حال کامل استمراری در انگلیسی:

وقتی زمان حال کامل استمراری بدون قید زمان بکار می رود معمولا معنی “اخیرا” می دهد.

Recently, I have been feeling really tired.
She has been watching too much television lately.
Have you been exercising lately?
Mary has been feeling a little depressed.
Lisa has not been practicing her English.
What have you been doing?

اخیراً ، من واقعاً احساس خستگی می کنم.
او اخیراً زیاد تلوزیون تماشا می کند.
آیا اخیراً ورزش کرده اید؟
مری کمی افسرده شده است.
لیزا انگلیسی خود را تمرین نکرده است.
تا الان چه کاری میکردی؟

نکته:

با برخی از فعل ها زمان حال کامل استمراری نمی توانیم بکار ببریم (know, hate, hear, understand, want) برای این فعلها در صورت لزوم فقط می توانیم حال کامل استفاده کنیم.

I‘ve wanted to visit China for years.
She‘s known Robert since she was a child.
I‘ve hated that music since I first heard it.
I‘ve heard a lot about you recently.
We‘ve understood everything.

من سالهاست می خواهم به چین بروم.
او از زمان کودکی رابرت را می شناسد.
من از وقتی که اولین بار آن را شنیدم از آن موسیقی متنفرم.
من اخیراً چیزهای زیادی در مورد شما شنیده ام.
ما همه چیز را فهمیده ایم.

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

طرز منفی و سوالی کردن حال کامل استمراری:

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی عیناً مانند حال کامل، سوالی و منفی می شود.
I have not been walking.
you have not been running.
he has not been cooking.
she has not been swimming.
it has not been raining.
we have not been studying.
they have not been sleeping.

جملات بیشتر زمان حال کامل استمراری

Yes / No’ Questions
have I been walking?
have you been running?
has he been cooking?
has she been swimming?
has it been raining?
have we been studying?
have they been sleeping?

 

 wh-questions
what have I been doing?
where have you been running?
what has he been studying?
why has she been working today?
how long has it been raining?
how long have we been watching this film?
how long have they been living here?

چه کاری انجام داده ام
کجا اجرا کرده ای؟
او تحصیل کرده است؟
چرا امروز کار کرده است؟
چه مدت است باران می بارد؟
چه مدت است که ما این فیلم را تماشا می کنیم؟
چه مدت است که آنها در اینجا زندگی می کنند؟

خواندن توضیح درباره افعال بی قاعده برای درک این زمان مفید است. می توانید این زمان را در چت زنده به زبان انگلیسی استفاده نمایید.
زمان های مهم زبان انگلیسی را ساده یاد بگیرید.
این متن در تاریخ 27 بهمن 98 توسط مشاور سلام زبان به روز رسانی شد.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929