پرش به محتوا
Home » نامه های شکایت به زبان انگلیسی

نامه های شکایت به زبان انگلیسی

متن نامه انگلیسی درباره شکایت در موضوعات مختلف.

1-درخواست نامه های شکایت

2-نامه شکایت درباره صورتحساب

3-شکایت درباره تاخیر سفارش

4-شکایت درباره خطای تحویل

5-شکایت در مورد پخش

6-شکایت درباره کارمند

7-شکایت درباره پرداخت ناعادلانه

8-شکایت درباره مشکلات جامعه

9-شکایت درباره آزار و اذیت

10-نامه شکایت درباره قوانین

11-شکایت درباره کارایی ضعیف

12-نامه شکایت درباره امکانات

13-شکایت درباره خدمات ضعیف

14-شکایت درباره محموله آسیب دیده

15-نامه شکایت به یک سازمان

16-نامه شکایت به مالک

17-شکایت رسمی در مالیات

18-نامه برررسی یک شکایت

19-رضایت تقاضا در معامله

20-مخالفت با مسائل مالی

21-نامه مخالفت با تابع

22-نامه اخراج کارمند

23-نامه توبیخ کارمند سند

24-نامه ادعا ضمانت

25-نامه ادعای بیمه

26-مجازات کارمند برای نقض سیاست

27-توبیخ کارمند برای غیبت

28-نامه درخواست باز پرداخت

29-نامه درخواست بازپس گیری

30-نامه درخواست تصحیح صورتحساب

31-نامه درخواست تصحیح چک

32-نامه درخواست تصحیح گزارش

33-نامه پاسخ به شکایت

34-پاسخ به شکایت به عنوان بازخورد

35-نامه شکایت از تبعیض

36-شکایت هنگام پذیرفتن خطا

37-نامه شکایت به مسئولیت

38-پاسخ به شکایت برای اطلاعات

39-پاسخ به اتهام دروغ

40-نامه هشدار به توزیع کننده

41-نامه شکایت به زیردست

42-نامه شکایت به مافوق

43-نوشتن نامه انگلیسی مخالفت

44-نوشتن نامه تنبیه مستاجر