زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی

زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی و اهمیت آن

زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی و اهمیت آن   شما و نیروی انسانی شزکت و سازمانتان برای: –امور تجاری و بازرگانی با کشورهای خارجی، -افزایش ارتباطات بین المللی، -توسعه بازاریابی و فروش خارجی، – امور صادرات و واردات -انجام مذاکرات و مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی -نوشتن نامه های اداری و بازرگانی به زبان انگلیسی اطلاعت بیشتر دربارهزبان انگلیسی تجاری و بازرگانی و اهمیت آن[…]