پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پس از احوالپرسی با دیدارکننده

مکالمه انگلیسی با موضوع پس از احوالپرسی با دیدارکننده

After greeting a visitor

After greeting a visitor
To what do I owe the pleasure of this unexpected visit?(formal)
To what do I owe this visit?
What are you doing here?
What brings you here?
What brings you to this neck of the woods? (folksy)

neck of the woods = location
Why this delightful surprise?
What delightful surprise!
What a nice surprise!
It’s nice to see you again.
It’s a pleasure to see you again. (formal)
It’s so good to see you again.
It’s so good to see you after all this time.
Good seeing you again.

I’m delighted to have you visit.
I’m delighted to have you.
Delighted to have you here.
I’m so happy you looked me up.
I’m so glad you looked me up.
I’m so glad you took the trouble to look me up.
I’m so glad you could come.

I’m so glad you could come by.
I’m so glad you could make it.
I’m so glad you could drop by.
I’m so glad you could stop by.
I’m so glad you could visit.
Glad you could come.
I’m so glad you came
Glad you could drop by.
Glad you could stop by.
We’ve wanted to have you over before this.
We’ve wanted to invite you over before this.
We’ve been meaning to have you over.
We’ve been meaning to invite you over.
We’ve been looking forward to seeing you for a long time.
We’ve been wanting to see you for a long time.


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929