پرش به محتوا
خانه » مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-منزل

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-منزل

Dial-number-calling

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-منزل

Answering the telephone—residential

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-منزل

Dial-number-calling-مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به یک تماس-منزل

Hello.
Smith residence.
Hello, Smith residence.
Yo! (informal)
Yeah!(informal)
Yes.
John Jones.
Hello, this is John Jones (speaking)
John Jones, may I help you?
John.
John, may I help you?


مکالمه انگلیسی درباره تلفن


آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی