پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بخشش (از اشتباه) ساده

مکالمه انگلیسی با موضوع بخشش (از اشتباه) ساده

Forgiving _ Simple forgiveness

Forgiving
 
 
 Simple forgiveness
I forgive you.
 You’re forgiven.
 All is forgiven.
 That’s all right.
 Its okay. (informal)
That’s okay, (informal)
 Don’t worry about it.
No worries (informal)
Think on it no more. (formal)
Think of it no more. (formal)
Think no more of it. (formal)
Don’t give it another thought.
To err is human, to forgive divine.(cliché)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929