پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع احوالپرسی با شخص دیدارکننده

مکالمه انگلیسی با موضوع احوالپرسی با شخص دیدارکننده

Greetings for visitors

Greetings for visitors
Look who’s here!
Well, look who’s here!
Am I surprised to see you!
Am I ever surprised to see you!
Look at what the cat dragged in! I folks-;)
Fancy meeting you here.


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929