پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع چرت زدن

مکالمه انگلیسی با موضوع چرت زدن

Taking a nap

Taking a nap
I’m going to take a nap.
I’m going to take a catnap.
 a catnap = a short nap
I’m going to take a snooze.
a snooze=a nap
I’m going to get some shut-eye  
Some  shut-eye = some sleep
I’m going to catch forty winks
forty winks = some Sleep
I’m going to catch some Zs.
 Zs =snoring = sleep

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929