پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع معرفی دو نفر به یکدیگر

مکالمه انگلیسی با موضوع معرفی دو نفر به یکدیگر

Introducing someone to someone else

Introducing someone to someone else

مکالمه انگلیسی با موضوع معرفی دو نفر به یکدیگر

Introducing-formal-business-مکالمه انگلیسی با موضوع معرفی دو نفر به یکدیگر

I’d like you to meet my friend Mary.
I’d like you to meet Mary.
This is my friend Mary.
John, (this is) Mary. Mary, John.
Mary, have you met John?
Mary, do you know John?
Mary, shake hands with John Jones.
Do you two know each other?
Have you met?
Have you two been introduced?
Haven’t you been introduced?
Oh, I’m sorry; how silly of me. This is Mary
Mary, John is the guy I was telling you about. (informal)
You two have a lot in common.


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929