پرش به محتوا

زمان آینده

future

 

ما زمان آینده را با شش فرم نشان می دهیم:
1. will: پیش بینی، گمان و اقدامات خود به خود
2. be going to: اتفاق های برنامه ریزی شده ونتایجی که به طور منطقی رخ می دهند (sth. is going to happen)
3. حال استمراری: اتفاق های برنامه ریزی شده برای آینده نزدیک
I’m meeting Jim at the airport = Jim and I have discussed this.
I am leaving tomorrow. = I’ve already bought my train ticket.
We‘re having a staff meeting next Monday = all members of staff have been told about it.
4. حال ساده: اتفاق های ثابت مثلا جدول زمانی
The plane arrives at 18.00 tomorrow.
She has a yoga class tomorrow morning.
The restaurant opens at 19.30 tonight.
Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
The plane leaves in ten minutes.
5. آینده استمراری: اتفاق هایی که قطعا رخ خواهند داد
6. آینده کامل: اتفاقی پیش از زمان خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد.

more example:

Simple prediction: There will be snow in many areas tomorrow.

Arrangements: I‘m meeting Jim at the airport.

Plans and intentions: We‘re going to spend the summer abroad.

Time-tabled events: The plane takes off at 3 a.m.

Prediction based on present evidence: I think it‘s going to rain!

Willingness: We‘ll give you a lift to the cinema.

An action in progress in the future: This time next week I’ll be sun-bathing.

An action or event that is a matter of routine: You‘ll be seeing John in the office tomorrow, won’t you?

Obligation: You are to travel directly to London.

An action or event that will take place immediately or very soon: The train is about to leave.

Projecting ourselves into the future and looking back at a completed action: A month from now he will have finished all his exams.


شما می تواتید در نحوه کاربرد زمان حال ساده را در مکالمه های زیر ملاحظه بفرمایید.

 داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929