پرش به محتوا

فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی

فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی یکی از مطالب پرکاربرد و مهم گرامر زبان انگلیسی می باشد. “افعال بی قاعده” یا List of Irregular Verbs لازم است که حفظ شوند و راهی جز حفظ شدن برای یادگیریشان نیست.

تقریبا فهرست مناسبی از افعال  بی قاعده در قالب PDF زیر موجود است.

افعال بی قاعده شبیه ضرب المثل آهنگین می باشد.

ظاهر “فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی” شما را نگران نکند.

در مسیر های رفت و آمد شهری و یا زمان های مرده می توانید آن ها را به خاطر بسپارید.

افعال بی قاعده یکی از بخش های دستور زبان عمومی زبان انگلیسی است.

افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی

 فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی

Infinitive Simple Past Past Participle

Irregular verbs beginning with A

arise arose arisen
awake awakened / awoke awakened / awoken

Irregular verbs beginning with B

backslide backslid backslidden / backslid
be was, were been
bear bore born / borne
beat beat beaten / beat
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet / betted bet / betted
bid (farewell) bid / bade bidden
bid (offer amount) bid bid
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted
browbeat browbeat browbeaten / browbeat
build built built
burn burned / burnt burned / burnt
burst burst burst
bust busted / bust busted / bust
buy bought bought

Irregular verbs beginning with C

cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
clothe clothed / clad clothed / clad
come came come
cost cost cost
creep crept crept
crossbreed crossbred crossbred
cut cut cut

Irregular verbs beginning with D

daydream daydreamed / daydreamt daydreamed / daydreamt
deal dealt dealt
dig dug dug
disprove disproved disproved / disproven
dive (jump head-first) dove / dived dived
dive (scuba diving) dived / dove dived
do did done
draw drew drawn
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt
drink drank drunk
drive drove driven
dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled

Irregular verbs beginning with E

eat ate eaten

Irregular verbs beginning with F

fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit (tailor, change size) fitted / fit fitted / fit
fit (be right size) fit / fitted fit / fitted
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forecast forecast forecast
forego (also forgo) forewent foregone
foresee foresaw foreseen
foretell foretold foretold
forget forgot forgotten / forgot
forgive forgave forgiven
forsake forsook forsaken
freeze froze frozen
frostbite frostbit frostbitten

Irregular verbs beginning with G

get got gotten / got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown

Irregular verbs beginning with H

hand-feed hand-fed hand-fed
handwrite handwrote handwritten
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hew hewed hewn / hewed
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt

Irregular verbs beginning with I

inbreed inbred inbred
inlay inlaid inlaid
input input / inputted input / inputted
interbreed interbred interbred
interweave interwove / interweaved interwoven / interweaved
interwind interwound interwound

Irregular verbs beginning with J

jerry-build jerry-built jerry-built

Irregular verbs beginning with K

keep kept kept
kneel knelt / kneeled knelt / kneeled
knit knitted / knit knitted / knit
know knew known

Irregular verbs beginning with L

lay laid laid
lead led led
lean leaned / leant leaned / leant
leap leaped / leapt leaped / leapt
learn learned / learnt learned / learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lie (not tell truth) REGULAR lied lied
light lit / lighted lit / lighted
lip-read lip-read lip-read
lose lost lost

Irregular verbs beginning with M

make made made
mean meant meant
meet met met
miscast miscast miscast
misdeal misdealt misdealt
misdo misdid misdone
mishear misheard misheard
mislay mislaid mislaid
mislead misled misled
mislearn mislearned / mislearnt mislearned / mislearnt
misread misread misread
misset misset misset
misspeak misspoke misspoken
misspell misspelled / misspelt misspelled / misspelt
misspend misspent misspent
mistake mistook mistaken
misteach mistaught mistaught
misunderstand misunderstood misunderstood
miswrite miswrote miswritten
mow mowed mowed / mown

Irregular verbs beginning with N

No irregular verbs beginning with “N.”

Irregular verbs beginning with O

offset offset offset
outbid outbid outbid
outbreed outbred outbred
outdo outdid outdone
outdraw outdrew outdrawn
outdrink outdrank outdrunk
outdrive outdrove outdriven
outfight outfought outfought
outfly outflew outflown
outgrow outgrew outgrown
outleap outleaped / outleapt outleaped / outleapt
outlie (not tell truth) REGULAR outlied outlied
outride outrode outridden
outrun outran outrun
outsell outsold outsold
outshine outshined / outshone outshined / outshone
outshoot outshot outshot
outsing outsang outsung
outsit outsat outsat
outsleep outslept outslept
outsmell outsmelled / outsmelt outsmelled / outsmelt
outspeak outspoke outspoken
outspeed outsped outsped
outspend outspent outspent
outswear outswore outsworn
outswim outswam outswum
outthink outthought outthought
outthrow outthrew outthrown
outwrite outwrote outwritten
overbid overbid overbid
overbreed overbred overbred
overbuild overbuilt overbuilt
overbuy overbought overbought
overcome overcame overcome
overdo overdid overdone
overdraw overdrew overdrawn
overdrink overdrank overdrunk
overeat overate overeaten
overfeed overfed overfed
overhang overhung overhung
overhear overheard overheard
overlay overlaid overlaid
overpay overpaid overpaid
override overrode overridden
overrun overran overrun
oversee oversaw overseen
oversell oversold oversold
oversew oversewed oversewn / oversewed
overshoot overshot overshot
oversleep overslept overslept
overspeak overspoke overspoken
overspend overspent overspent
overspill overspilled / overspilt overspilled / overspilt
overtake overtook overtaken
overthink overthought overthought
overthrow overthrew overthrown
overwind overwound overwound
overwrite overwrote overwritten

Irregular verbs beginning with P

partake partook partaken
pay paid paid
plead pleaded / pled pleaded / pled
prebuild prebuilt prebuilt
predo predid predone
premake premade premade
prepay prepaid prepaid
presell presold presold
preset preset preset
preshrink preshrank preshrunk
proofread proofread proofread
prove proved proven / proved
put put put

Irregular verbs beginning with Q

quick-freeze quick-froze quick-frozen
quit quit / quitted quit / quitted

Irregular verbs beginning with R

read read (sounds like “red”) read (sounds like “red”)
reawake reawoke reawaken
rebid rebid rebid
rebind rebound rebound
rebroadcast rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast / rebroadcasted
rebuild rebuilt rebuilt
recast recast recast
recut recut recut
redeal redealt redealt
redo redid redone
redraw redrew redrawn
refit (replace parts) refit / refitted refit / refitted
refit (retailor) refitted / refit refitted / refit
regrind reground reground
regrow regrew regrown
rehang rehung rehung
rehear reheard reheard
reknit reknitted / reknit reknitted / reknit
relay (for example tiles) relaid relaid
relay (pass along) REGULAR relayed relayed
relearn relearned / relearnt relearned / relearnt
relight relit / relighted relit / relighted
remake remade remade
repay repaid repaid
reread reread reread
rerun reran rerun
resell resold resold
resend resent resent
reset reset reset
resew resewed resewn / resewed
retake retook retaken
reteach retaught retaught
retear retore retorn
retell retold retold
rethink rethought rethought
retread retread retread
retrofit retrofitted / retrofit retrofitted / retrofit
rewake rewoke / rewaked rewaken / rewaked
rewear rewore reworn
reweave rewove / reweaved rewoven / reweaved
rewed rewed / rewedded rewed / rewedded
rewet rewet / rewetted rewet / rewetted
rewin rewon rewon
rewind rewound rewound
rewrite rewrote rewritten
rid rid rid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
roughcast roughcast roughcast
run ran run

Irregular verbs beginning with S

sand-cast sand-cast sand-cast
saw sawed sawed / sawn
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn / sewed
shake shook shaken
shave shaved shaved / shaven
shear sheared sheared / shorn
shed shed shed
shine shined / shone shined / shone
shit shit / shat / shitted shit/ shat / shitted
shoot shot shot
show showed shown / showed
shrink shrank / shrunk shrunk
shut shut shut
sight-read sight-read sight-read
sing sang sung
sink sank / sunk sunk
sit sat sat
slay (kill) slew / slayed slain / slayed
slay (amuse) REGULAR slayed slayed
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
slink slinked / slunk slinked / slunk
slit slit slit
smell smelled / smelt smelled / smelt
sneak sneaked / snuck sneaked / snuck
sow sowed sown / sowed
speak spoke spoken
speed sped / speeded sped / speeded
spell spelled / spelt spelled / spelt
spend spent spent
spill spilled / spilt spilled / spilt
spin spun spun
spit spit / spat spit / spat
split split split
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt
spoon-feed spoon-fed spoon-fed
spread spread spread
spring sprang / sprung sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stunk / stank stunk
strew strewed strewn / strewed
stride strode stridden
strike (delete) struck stricken
strike (hit) struck struck / stricken
string strung strung
strive strove / strived striven / strived
sublet sublet sublet
sunburn sunburned / sunburnt sunburned / sunburnt
swear swore sworn
sweat sweat / sweated sweat / sweated
sweep swept swept
swell swelled swollen / swelled
swim swam swum
swing swung swung

Irregular verbs beginning with T

take took taken
teach taught taught
tear tore torn
telecast telecast telecast
tell told told
test-drive test-drove test-driven
test-fly test-flew test-flown
think thought thought
throw threw thrown
thrust thrust thrust
tread trod trodden / trod
typecast typecast typecast
typeset typeset typeset
typewrite typewrote typewritten

Irregular verbs beginning with U

unbend unbent unbent
unbind unbound unbound
unclothe unclothed / unclad unclothed / unclad
underbid underbid underbid
undercut undercut undercut
underfeed underfed underfed
undergo underwent undergone
underlie underlay underlain
undersell undersold undersold
underspend underspent underspent
understand understood understood
undertake undertook undertaken
underwrite underwrote underwritten
undo undid undone
unfreeze unfroze unfrozen
unhang unhung unhung
unhide unhid unhidden
unknit unknitted / unknit unknitted / unknit
unlearn unlearned / unlearnt unlearned / unlearnt
unsew unsewed unsewn / unsewed
unsling unslung unslung
unspin unspun unspun
unstick unstuck unstuck
unstring unstrung unstrung
unweave unwove / unweaved unwoven / unweaved
unwind unwound unwound
uphold upheld upheld
upset upset upset

Irregular verbs beginning with V

No commonly used irregular verbs beginning with “V.”
To view our extended dictionary including rare and antiquated forms, Click Here.

Irregular verbs beginning with W

wake woke / waked woken / waked
waylay waylaid waylaid
wear wore worn
weave wove / weaved woven / weaved
wed wed / wedded wed / wedded
weep wept wept
wet wet / wetted wet / wetted
whet  REGULAR whetted whetted
win won won
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
withhold withheld withheld
withstand withstood withstood
wring wrung wrung
write wrote written

Irregular verbs beginning with X

No irregular verbs beginning with “X.”

Irregular verbs beginning with Y

No irregular verbs beginning with “Y.”

Irregular verbs beginning with Z

No irregular verbs beginning with “Z.”

 

 

 

 

 

شبیه جدول ضرب می توانید با آن ها آشنا شوید.

 

کاربرد لیست افعال بی قاعده انگلیسی چیست؟

درباره “افعال بی قاعده و با قاعده در زبان انگلیسی” مطلب بسیاری وجود دارد. قسمت سوم فعل در زمان های متعددی کاربرد دارد. همانطور که قسمت دوم فعل کاربردی است.

برای ساخت جملات انگلیسی از فعل استفاده میکنیم.

برای بعضی از زمان ها مثل “ساخت زمان گذشته ساده از بخش دوم فعل استفاده می شود.

برای ساخت بعضی از زمان ها مثل “زمان حال کامل در زبان انگلیسی  که به آن ماضی نقلی هم گفته می شود یا گرامر زمان گذشته کامل از بخش سوم فعل استفاده می کنیم. نام دیگر این زمان ماضی بعید است.

فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی

درباره کاربرد لیست افعال بی قاعده انگلیسی

زمان های دیگری که زمان آینده کامل می باشد. در این لینک می توانید نحوه جمله بندی زمان آینده کامل را مطالعه نمایید.

یا مثلا برای ساخت زمان حال کامل استمراری نیاز داریم تا با افعال بی قاعده آشنا باشیم.

با دانشتن لیست افعال بی قاعده زبان انگلیسی می توانید جملات بیشتری بسازید. بسیاری از جملات مهم در ساختار خود نیاز به دانستن افعال بی قاعده زبان انگلیسی دارند.

دیگر زمان هایی که با “فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی” می توان آن ها را ساخت.

جمله بندی زمان گذشته کامل استمراری را نیز می توانید به راحتی بسازید.

 

مهمترین و پرکاربرد ترین زمان انگلیسی چیست؟

زمان حال ساده بی شک پر کاربرد ترین زمان انگلیسی است.

اما با دانستن افعال بی قاعده به راحتی می توانید زمان های دیگری نیز بسازید. البته همه زمان ها نیازی به افعال بی قاعده ندارند. مثلا زمان آینده کامل استمراری که آن زا Future Perfect Continuous /Progressive نیز می گویند.

 

 

درباره افعال با قاعده زبان انگلیسی

بقیه “افعال با قاعده” به گذشته و یا قسمت سوم تبدیل می شوند.

به قسمت سوم فعل “Past Participate” هم میگویند. پست پارتیسیپیت را شناختیم. برای افعال دیگر کافی است ed را به انتهای فعل اضافه کنیم. تا فعل به زمان گذشته تبدیل شود. یا بخش سوم آن ساخته شود. به فعل visit در تصاویر زیر نگاه کنید.

 

افعال با قاعده فعل visit
افعال با قاعده فعل visit

 

نمونه افعال با قاعده فعل visit
افعال با قاعده فعل visit

 

در مصاحبه های شفاهی زبان انگلیسی یادگیری افعال بی قاعده مفید است. در مصاحبه های کاری و سفارت استفاده از زمان های متعدد کاربرد دارد.

 

این متن سایت سلام زبان بهترین توضیح را بصورت رایگان در اختیار شما قرار داد.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929