پرش به محتوا
خانه » مکالمه انگلیسی با موضوع درباره واضحات حرف زدن

مکالمه انگلیسی با موضوع درباره واضحات حرف زدن

مکالمه انگلیسی با موضوع درباره واضحات حرف زدن

Saying the obvious—clichés

Saying the obvious—clichés
It’s not over ‘til it’s over.
Boys will be boys.
East is east, west is west.
That’s that.
Life is life.
That’s life.
Enough is enough.


موضوعات دیگر